27 C Street, Salt Lake City, Utah 84103 (801) 328-8641

Parish Details

Reverend David Bittmenn, Pastor

65 E 500 N
Orem UT 84057
Phone: 801-221-0750
Fax: 801-221-0759